top of page

Báo cáo Phát triển bền vững
(ESG, CSR and
Sustainability Report)

Image by Appolinary Kalashnikova
Image by Li-An Lim

Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ với ngân sách hạn chế, trong việc phát triển chiến lược Bền vững phù hợp và viết báo cáo phát triển bền vững ESG / CSR. Chúng tôi mong muốn giúp nhiều doanh nghiệp hơn nữa trong việc tích hợp các hành động mang tính bền vững trong vận hành và chiến lược của mình, cũng như giúp họ tiếp cận nhiều khách hàng và nhà đầu tư hơn thông qua việc giới thiệu các giải pháp bền vững.

Chúng tôi viết báo cáo bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt

Báo cáo bao gồm những gì?

Nơi làm việc &

Nhân viên

 • Phúc lợi và quyền lợi của nhân viên

 • Lương và phúc lợi công bằng

 • Môi trường làm việc

 • Sự tham gia của người lao động

 • Đào tạo và phát triển

 • Sưc khỏe va sự an toàn

 • Đa dạng và Bình đẳng

Từ thiện & Cộng đồng

 • Quan hệ đối tác cộng đồng và từ thiện

 • Tình nguyện

 • Tài trợ

 • Cạnh tranh, giải thưởng và đổi mới

 • Chính sách

 • Kinh nghiệm làm việc

 • Gây quỹ cho nhân viên

Truyền thông

 • Tiếp thị có trách nhiệm

 • Kiểm định

 • Giải thưởng

 • Quảng cáo

 • Giao tiếp nội bộ

 • Truyền thông với cổ đông / bên liên quan

Đạo đức và quản trị

 • Quản trị

 • Quyền sở hữu

 • Quản lý chuỗi cung ứng

 • Quản lý tài chính

 • Hỗ trợ khách hàng

 • Đạo đức kinh doanh

 • Tham nhũng và bất ổn

 • Minh bạch thuế

 • Tính đa dạng

 • Quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu

Môi trường

 • Khí thải

 • Quản lý năng lượng

 • Quản lý nước

 • Quản lý chất thải

 • Vật liệu và nguồn cung ứng

 • Đa dạng sinh học, sinh thái và sử dụng đất

 • Vận chuyển

 • Bù đắp carbon

 • Khí thải carbon của sản phẩm

 • Tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

 • Tài trợ cho tác động môi trường

 • Khí thải và chất thải độc hại

 • Vật liệu đóng gói và chất thải

 • Lãng phí điện năng

 • Văn phòng xanh

 • Kiến thức và Đào tạo (nội bộ và bên ngoài)

 • Cơ hội trong lĩnh vực công nghệ sạch, công trình xanh, năng lượng tái tạo và đổi mới bền vững

Dịch vụ

Báo cáo Bền vững đề cập đến cách một công ty ảnh hưởng đến các mối quan tâm xã hội, môi trường và quản trị, là một cách thích hợp và hiệu quả để các doanh nghiệp trả lời nhiều câu hỏi của các bên liên quan trong một tài liệu duy nhất.

01

Bàn luận

Trao đổi sâu với chủ sở hữu doanh nghiệp và các cổ đông liên quan khác để hiểu nhu cầu, ngân sách và chiến lược tương lai của doanh nghiệp liên quan đến Tính bền vững của doanh nghiệp.

03

Thu thập dữ liệu

Định lượng hiệu suất trong quá khứ của doanh nghiệp, theo dõi tiến độ hiện tại và làm việc với những bê có liên quan để thu thập nhiều dữ liệu nhất có thể cho báo cáo. Đặt các phương pháp giám sát để doanh nghiệp sử dụng trong tương lai.

02

Đặt ra chiến lược bền vững

Xác định các chỉ số chính, các bên liên quan và các chủ đề có liên quan chặt chẽ đến hoạt động bền vững của doanh nghiệp. Đặt các chỉ số và mục tiêu để đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

04

Báo cáo

Gửi báo cáo theo định dạng và khung thời gian như đã thảo luận trước đây (bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh). Hỗ trợ doanh nghiệp xuất bản trực tuyến.

Chúng tôi viết báo cáo bằng cả Tiếng Anh và Tiếng Việt

Liên hệ với chúng tôi

Cảm ơn đã gửi thông tin!

55% người tiêu dùng sẵn sàng trả thêm tiền cho các sản phẩm hoặc dịch vụ từ các công ty có kế hoạch CSR riêng và cụ thể

Nielson

bottom of page