top of page

Last Call - TIME Magazine

In support of the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow (UK), which has already begun on 31 October 2021, the TIME Magazine has published its latest cover concerning the issue of climate change under the title: Last call.


Hưởng ứng hội nghị thượng đỉnh COP26 về biến đổi khí hậu tại Glasglow (Anh), sự kiện đã được khởi động từ ngày 31 tháng Mười này, tạp chí TIME đã phát hành trang bìa mới nhất liên quan đến biến đổi khí hậu dưới tiêu đề: Last call – Lời kêu gọi cuối cùng.


Time Magazine: Last Call
Time Magazine: Last Call

TIME highlights the story of the cover this time: Climate is everything. The cover is interpreted on their official Instagram as the call for global leaders to “stop talking and start acting”. The cover image features a group of world leaders, namely President of the United States Joe Biden, Queen Elizabeth, Prime Minister of India Narendra Modi, and etc., along with numerous unoccupied chairs, in the background of the 26th iteration of the UN Climate Change Conference (COP26) under a heavy thunderstorm.


TIME đã miêu tả về câu chuyện đằng sau trang bìa lần này rằng: Khí hậu là mọi thứ. Thông qua trang Instagram chính thức của TIME, trang bìa được giải thích rằng mang hàm ý là lời kêu gọi tới các vị lãnh đạo quốc tế rằng hãy “ngừng đàm phán và bắt đầu hành động”. Trang bìa minh họa có sự xuất hiện của những người dẫn đầu lãnh đạo thế giới, có thể kể đến như Tổng thống Mỹ Joe Biden, Nữ hoàng Elizabeth, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, và nhiều những gương mặt khác, cùng những chiếc ghế trống, được đặt trong bối cảnh của hội nghị thượng đỉnh COP26 dưới một cơn bão lớn.


Tim O’Brien, the illustrator of the “Last call” cover, explained the illustration on his Instagram that among all the guests of the conference, climate change was uninvited, still it came. He emphasized: “In this illustration, extreme weather takes the lead. We need to take the lead.”


Tim O’Brien, người đã sáng tạo nên trang bìa Lời kêu gọi cuối cùng, giải thích về tác phẩm của mình thông qua Instagram của ông: Giữa tất cả các vị khách của hội nghị, biến đổi khí hậu là vị khách không mời, nhưng vẫn đến. Ông nhấn mạnh: “Trong tấm bìa minh họa này, khí hậu khắc nghiệt đang dẫn đầu. Chúng ta cần phải dẫn đầu.”


This year is the 26th iteration of the UN annual meeting on climate change, with national leaders from more than 100 countries all around the world attending. It is a two-week summit, which had started on Sunday, October 31st, and will end on Friday, November 12th .The main purpose of the conference is to negotiate and to propose global warming solutions. Every delegate will be asked for their plans and acts to curb emissions as their commitment for sustainability. We can expect on member countries’ progress reports and revised targets of their first five-year cycle on reducing emissions, since their agreement of COP21 in Paris, as well as their plans of action to achieve global net zero after the conference.


Năm nay là năm thứ 26 của hội nghị thượng đỉnh về khí hậu thường niên của Liên Hợp Quốc, với sự tham dự của những vị lãnh đạo từ hơn 100 quốc gia tới từ khắp nơi trên thế giới. Hội nghị diễn ra trong hai tuần, bắt đầu từ Chủ Nhật ngày 31 tháng Mười, và sẽ kết thúc vào Thứ Sáu, ngày 12 tháng 11. Mục tiêu chính của hội nghị là để đàm phán và trao đổi, đưa ra những giải pháp cho các vấn đề vì khí hậu toàn cầu. Mỗi nước thành viên sẽ được đề nghị để đưa ra kế hoạch chi tiết cho những hành động thiết thực để cắt giảm khí thải nhà kính, cũng như đưa ra lời cam kết cho sự phát triển bền vững. Chúng ta có thể mong đợi về những báo cáo về tiến độ, duyệt lại các mục tiêu của chu kì 5 năm đầu tiên của cam kết cắt giảm lượng khí thải, kể từ hội nghị thượng đỉnh COP21 tại Paris, cũng như kế hoạch chi tiết cho tương lai, hướng tới mục tiêu bảo vệ phát thải toàn cầu bằng 0.


Reference:0 comments

Commenti


bottom of page