top of page

Green Interview Series: 5 minutes Q&A with Dylan Le

Dylan Le, an energetic mother of two, is living in Hanoi, the capital of Vietnam, where she is pursuing a sustainable lifestyle as a role model for many others. She is a true Manchester United fan, a Yoga lover and I can bet one of the most positive people you will ever meet!


You can follow her blog at https://www.facebook.com/joyfuldylan


Tram Anh: Thank you so much for spending your busy time with me :) For the first question, I would like to ask What do you think sustainability actually means, could you describe in your own words? (Theo bạn sống bền vững là gì, xin hãy miêu tả theo cách hiểu của bạn)


Dylan Le: Với mình, sống bền vững là:

- Sử dụng mọi thứ vừa đủ với nhu cầu của mình

- Gần gũi và quan tâm tới mọi thứ xung quanh bao gồm cả môi trường, khí hậu, thiên nhiên...

- Có đủ kiến thức và kỹ năng chăm sóc bản thân thuận tự nhiên

Và để sống bền vững được, với mình thì điều kiện tiên quyết là bản thân mình thấy KHỎE - khỏe về thể chất, về tinh thần và cả tài chính nữa (ít cảm thấy lệ thuộc vào tiền). Khi bạn KHỎE, bạn sẽ có đủ năng lượng để quan tâm đến mọi thứ xung quanh mình và bạn lan tỏa được điều đó tới mọi người xung quanh.

shopping green
Dylan's plastic free shopping bag!

To me, sustainable living is:

- Use everything just enough for your needs

- Be close and interested in everything around, including the environment, climate, nature...

- Have enough knowledge and skills to take care of yourself naturally

And to live sustainably, for me, the prerequisite is that I feel HEALTHY - physically, mentally and financially (less dependent on money). When you are healthy, you will have enough energy to care about everything around you and you can spread that to everyone around you.Tram Anh: Do you think your lifestyle is sustainable enough? (Bạn có nghĩ phong cách sống của bạn đã đủ bền vững chưa?)


Dylan Le: Mình cảm thấy mình đang trên đường hướng tới lối sống bền vững chứ chưa hoàn toàn.


I feel like I'm on the way to a sustainable lifestyle, but not quite yet.


Tram Anh: How difficult is it to be a mother with a sustainable lifestyle? With your family of 2 kids, how do you teach them to be more sustainable? (Việc làm mẹ và Theo đuổi lối sống xanh có khó không? Với gia đình 2 con của bạn, bạn đã làm gì để giúp con bạn sống sustainable hơn?)

kid recycling
Dylan's kids having fun recycling

Dylan: Làm mẹ và theo đuổi lối sống xanh thực sự nhiều thách thức, bởi lúc này mình luôn phải tìm điểm cân bằng giữa quá nhiều yếu tố bao gồm cả thời gian,sức khỏe của bản thân, tài chính, tinh thần và môi trường nữa. Như mình nói ở trên, lúc có con là lúc cảm giác "KHỎE" bị đe dọa, nên việc thực hành sống xanh có nhiều lúc sẽ tạo thêm áp lực cho bạn. Vì vậy mình chưa thể hoàn toàn theo đuổi lối sống bền vững như mong muốn được.

Với 2 con, để truyền cảm hơn cho các con về sống bền vững:- Mình cho con xem các phim tài liệu, video liên quan đến môi trường, biến đổi khí hậu, các giải pháp để sống bền vững

- Mình đưa con đi tham gia các hoạt động xã hội bất cứ khi nào có thể: Dọn rác, các hội chợ xanh, đại sứ xanh...

- Mình cùng các con thảo luận và phát triển tư duy về các chủ đề sống xanh như tiết kiệm tài nguyên, phân loại rác...

- Mình rủ các con phân loại rác tại nhà và tận dụng tài nguyên đó để sáng tạo đồ chơi

- Mình dạy các con tiêu dùng có ý thức: cân nhắc kỹ càng trước khi mua bất kỳ món đồ nào

...

Và mình làm gương ^^


Being a mother and pursuing a green lifestyle are really challenging, because right now I always have to find a balance between so many factors including time, my health, finance, spirit and environment. As I said above, when having a baby is when the feeling of "HEALTH" is threatened, so practicing green living will sometimes create more pressure for you. Therefore, I have not been able to fully pursue a sustainable lifestyle as desired.

With 2 children, to inspire them about sustainable living:

- I show my children documentaries, videos related to the environment, climate change, solutions for sustainable living

- I take my children to participate in social activities whenever possible: garbage collection, green fairs, green ambassadors...

- My children and I discuss and develop thinking about green living topics such as saving resources, sorting garbage...

- I invite my children to sort garbage at home and use that resource to create toys

- I teach my children to consume consciously: consider carefully before buying any item

...

And I live as an example ^^


Tram Anh: At work, do you show your sustainable lifestyle to your colleagues? What do they think about that? Have you ever experienced mocking from other people because of your lifestyle? (Tại công việc, bạn có thể hiện lối sống xanh với đồng nghiệp không? Họ nghĩ gì về điều đó? Bạn đã bao giờ bị trêu vì lối sống của mình chưa?)


Dylan Le: Tại công việc, mình cũng thể hiện về lối sống mà mình chọn. Mình phát động chương trình Green Office, chia sẻ để truyền cảm hứng cho mọi người ở cơ quan. Lúc đầu cũng chỉ có một vài người ủng hộ nhiệt tình và hỗ trợ mình. Dần dần thì nó cũng thành một văn hóa doanh nghiệp. Tiếc là giãn cách một thời gian nên mọi thứ tạm dừng lại. Mọi người hay gọi đùa mình là "Hoa đồng nát" và mình thấy vui vì điều đó.


At work, I also show the lifestyle I choose. I launched the Green Office program, sharing to inspire everyone at the office. At first, there were only a few people who enthusiastically supported and supported me. Gradually, it also became a corporate culture. Unfortunately, after a while, everything stopped. People often jokingly call me "Wretched Flower" and I'm happy about that.

mind map
Dylan's mind map on saving natural resources

Tram Anh: From your point of view, why is sustainable lifestyle not that popular in Vietnam? What are the main roots for that? (Theo quan điểm của bạn thì tại sao sustainable lifestyle chưa phổ biến ở Việt Nam, và đâu là nguyên nhân chính?)


Dylan Le: Theo mình, thì lối sống bền vững chưa được phổ biến là do:

- Cuộc sống hiện đại nhanh và tiện lợi, mọi thứ có sẵn dường như đã thành thói quen của mọi người nên để thay đổi rất khó

- Cơ sở hạ tầng, chính sách và triển khai từ phía nhà nước vẫn chưa hỗ trợ để giúp lối sống bền vững trở nên dễ dàng hơn

- Chưa có nhiều động lực để mọi người thay đổi (môi trường xung quanh, chi phí sử dụng các vật liệu không thân thiện rẻ)


Dylan Le at a green event held at her company

In my opinion, the sustainable lifestyle is not popular because:

- Modern life is fast and convenient, everything available seems to have become a habit of everyone, so it is very difficult to change.

- Infrastructure, policy and implementation from the government still not supported to make sustainable living easier

- There is not much incentive for people to change (the environment, the cost of using cheap unfriendly materials)


Tram Anh:  Thank you so much for this quick interview. It's always a pleasure talking to you:) I hope the best for you and your kids!


I hope you enjoy the interview with Dylan Le! You can check out the first interview of the series here!


Love,

Tram Anh

0 comments

Comments


bottom of page